Een e-mail zal voortaan voldoende bewijs leveren voor de aankoop van een huis. Vicepremier en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo heeft daarvoor een wetsaanpassing klaar die deze week wordt goedgekeurd door de ministerraad. Vorig jaar nog oordeelde het Antwerpse Hof van Beroep dat een akkoord over de prijs van een huis per e-mail geen enkele juridische waarde heeft. “De wetgeving moet zich aanpassen aan het digitale tijdperk,” stelt Alexander De Croo.

Het Antwerpse Hof van Beroep oordeelde vorig jaar dat wanneer koper en verkoper het per e-mail eens geraken over een prijs die overeenkomst geen enkele juridische waarde heeft. De rechtbank baseerde zich daarvoor op de Wet op de elektronische handel uit 2003 waar destijds een uitzondering werd gemaakt voor onroerende goederen. Een verkeerde interpretatie van deze wet leidde ertoe dat een verkoop van vastgoed volgens de rechter niet via elektronische weg kon gesloten worden.

Tegenstrijdige uitspraken
De uitspraak van het Antwerpse Hof van Beroep deed heel wat stof opwaaien. Niet alleen is het een gangbare praktijk bij vastgoedmakelaars op via elektronische weg te onderhandelen over een verkoop, in afwachting van het opstellen van het compromis of de aankoopbelofte. De uitspraak van het Antwerpse Hof van Beroep ging ook lijnrecht in tegen een eerder arrest van het Gentse Hof van Beroep uit 2013 waarin werd geoordeeld dat een sms wel een begin van schriftelijk bewijs is om aan te tonen dat er een akkoord is over de prijs.

Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo brengt deze week een wetsontwerp op de ministerraad dat een einde maakt aan deze onduidelijkheid.

“De wetgeving moet zich aanpassen aan het digitale tijdperk. Het is belangrijk dat mensen die een akkoord bereiken over de prijs onmiddellijk zekerheid hebben, ook als dat per e-mail gebeurt. Met deze wetsaanpassing nemen we elke onduidelijkheid weg: een verkoop van een huis kan via elektronische weg gesloten worden en een e-mail geldt als voldoende bewijs. Het kan niet zijn dat mensen die te goeder trouw handelen en via een e-mail een akkoord bereiken met lege handen komen te staan.”

Wat verandert er precies? 
Het wetsontwerp neemt alle obstakels voor het sluiten van contracten via elektronische weg definitief weg. Een aanpassing aan het Wetboek van Economisch Recht herinnert de rechter eraan dat ook speciale categorieën van contracten zoals vastgoed en zakelijke zekerheden wel degelijk via elektronische weg kunnen worden gesloten. Een rechter zal dus niet meer kunnen oordelen dat een verkoop van vastgoed niet via e-mail kan tot stand komen, en dus ook een e-mail niet meer kunnen weigeren als bewijs.

Enkel wanneer de rechter vaststelt dat er in een concreet geval sprake was van praktische obstakels, waardoor de partijen bijvoorbeeld operationeel gezien niet in staat waren om het contract elektronisch te sluiten, kan hij oordelen dat de verkoop niet geldig is.